Warunki płatności z użyciem Bitcoin

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki płatności przy użyciu Bitcoin (Warunki Płatności Bitcoin) mają zastosowanie do wszelkich płatności przy wykorzystaniu Bitcoin jako wybranej metody płatności za produkt lub usługę oferowaną przez Aleksandra Trzaskowska Tylko dla Orlic, działającej pod marką handlową MotoBirds.

Używając Bitcoin jako metody płatności, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków Płatności Bitcoin, które mają zastosowanie dodatkowo do Regulaminu Sklepu Internetowego (Regulamin Sklepu Internetowego) W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami Płatności Bitcoin a Warunkami Sklepu Internetowego w odniesieniu do transakcji Bitcoin, pierwszeństwo  mają niniejsze Warunki Płatności Bitcoin.

Jeśli Klient nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Płatności Bitcoin, nie powinien wybierać Bitcoin jako metody płatności.

MotoBirds zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia, lub ograniczenia dostępu do płatności Bitcoin jako metody płatności za produkty i/lub uslugi MotoBirds w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, według wyłącznego uznania MotoBirds.

Płatności Bitcoin

Bitcoin jako metoda płatności

Aby dokonać płatności w Bitcoin, Klient musi posiadać cyfrowy portfel (wallet), który obsługuje transfery Bitcoin do zewnętrznych portfeli cyfrowych, kompatybilnego sprzętu elektronicznego i dostępu do Internetu.

Jeśli Klient zdecyduje się dokonać zakupu za pomocą Bitcoin, musi wybrać Bitcoin jako metodę płatności. Po wyborze przez Klienta metody płatności Bitcoin, udostępnimy Ci adres naszego portfela cyfrowego (Adres Bitcoin). Jest to lokalizacja adresu płatności, na którą Klient musi wysłać Bitcoin ze swojego portfela cyfrowego.

Wszystkie produkty / usługi MotoBirds są wyceniane w EUR. Jeśli Klient zdecyduje się dokonać płatności za pomocą Bitcoin, musi zapłacić kwotę Bitcoin, która jest równoważna cenie zakupu produktu / usługi w EUR, który kupuje. Przy wyborze płatności Bitcoin, Klient otrzyma cenę w EUR za produkt / usługę, który kupuje, a także cenę równoważną Bitcoin (Cena Bitcoin).

Klient musi zainicjować transfer Ceny Bitcoin ze swojego portfela cyfrowego do portfela cyfrowego MotoBirds w czasie, który zostanie określony w informacji wraz z Ceną Bitcoin (Okno Cenowe Bitcoin). Jeśli Klient nie zainicjuje transferu Ceny Bitcoin w okresie ważności Okna Cenowego Bitcoin, Cena Bitcoin wygaśnie, a Klient na swoje żądanie otrzyma nową Cenę Bitcoin oraz Okno Ceny Bitcoin.

W celu dokonania transferu Ceny Bitcoin Klient będzie musiał wprowadzić ręcznie Cenę Bitcoin w polu kwoty w oprogramowaniu portfela cyfrowego lub zeskanować kod QR z faktury Bitcoin wystawionej przez MotoBirds.

Opłaty sieciowe Bitcoin

Klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich opłat sieciowych związanych z transferem Ceny Bitcoin (Opłaty Transakcyjne), niezależnie od Ceny Bitcoin. MotoBirds nie ma wpływu na wysość Opłat Transakcyjnych w sieci i nie otrzymuje żadnej części takich opłat. Wysokość rzeczywistych Opłat Transakcyjnych można znaleźć na mempool.space. MotBirds zaleca przestrzeganie rekomendacji sats / vByte o średnim priorytecie.

Zakończenie transakcje po potwierdzeniu bloku w sieci

Po przesłaniu transakcji Ceny Bitcoin do sieci Bitcoin, będzie ona niepotwierdzona przez pewien czas, dopóki transakcja nie zostanie uwzględniona w bloku, który potwierdzimy mailowo.

Klient otrzyma od MotoBirds po zakończeniu transakcji.

Niedopłaty i nadpłaty

Cena Bitcoin może być zmienna: może się w krótkim czasie zarówno zwiększać, jak i zmniejszać. Klient jest odpowiedzialny za zainicjowanie płatności Ceny Bitcoin w dokładnej kwocie Ceny Bitcoin wskazanej na stronie płatności w Oknie Ceny Bitcoin.

W odniesieniu do płatności przy pomocy Bitcoin: 

  • jeśli Klient prześle do portfela cyfrowego MotoBirds mniej niż Cena Bitcoin, MotoBirds zatrzyma taką płatność i zaliczy ją na poczet należnej kwoty, a Klient będzie zobowiązany do dopłaty zaległego salda;
  • jeśli Klient prześle do portfela cyfrowego MotoBirds więcej niż Cena Bitcoin, nie będzie on uprawniony do zwrotu nadwyżki.

Obowiązujące regulacje prawne

W zakresie, w jakim Klient zdecyduje się użyć Bitcoin jako metody płatności, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za zgodność transakcji z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi Bitcoina, aktywów cyfrowych i ich transferów.

Refundacja

Jeśli Klient ma prawo do zwrotu dokonanej płatności, MotoBirds zastrzega sobie prawo, wedle swojego wyłącznego uznania do: zwrotu takiej ilości Bitcoin, jaką Klient przesłał MotoBirds w momencie zakupu lub kwoty EUR równoważnej cenie zakupionego produktu / usługi w EUR.

Istotne informacje

Płatności dokonane metodą Bitcoin są ostateczne. Po zainicjowaniu transakcji Bitcoin nie można jej cofnąć. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wprowadził poprawny adres bitcoin w polu odbiorcy i poprawną cenę bitcoin w polu kwoty do przesłania w oprogramowaniu portfela cyfrowego, które stosuje. MotoBirds nie ponosi odpowiedzialności za brak właściwego wprowadzenia kodu w polu odbiorcy. MotoBirds nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone Bitcoiny lub inne aktywa cyfrowe w wyniku wysłania Bitcoin na nieprawidłowy adres portfela cyfrowego lub wysłania do MotoBirds kryptowaluty innej niż Bitcoin.

MotoBirds nie ponosi odpowiedzialności za działanie protokołów sieciowych Bitcoin oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie protokołu sieciowego Bitcoin, które skutkują nieudaną płatnością Bitcoin na rzecz MotoBirds lub w inny sposób wiążą się z płatnością Bitcoin.

MotoBirds nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie związane z bezpieczeństwem, które skutkują nieudaną płatnością Bitcoin na rzecz MotoBirds lub w inny sposób wiążą się z płatnością Bitcoin.

Cena Bitcoin może być zmienna, a wartość Bitcoin w stosunku do EUR, od momentu dokonania zakupu do momentu, w którym Klient może być uprawniony do zwrotu dokonanej płatności, może się zmniejszyć lub wzrosnąć. Jeśli Motobirds zwróci Klientowi płatność w Bitcoin, wartość zwróconej ilości Bitcoin w stosunku do EUR może być znacznie mniejsza niż wartość wpłaconej ilości Bitcoin w stosunku do EUR w momencie dokonywania zakupu.

Jeśli Klient jest uprawniony do zwrotu dokonanej płatności, a MotoBirds dokona zwrotu w EUR, kwota w EUR, którą otrzyma Klient w wyniku zwrotu, może być znacznie mniejsza niż bieżąca wartość rynkowa w EUR ilości Bitcoin, którą klient przesłał MotoBirds w momencie zakupu. Klient ponosi ryzyko deprecjacji i aprecjacji ceny Bitcoin i nie będzie miał prawa do wyboru metody zwrotu dokonanej płatności. Jeżeli cena Bitcoin uległa aprecjacji, Klient nie jest uprawniony do otrzymania dodatkowej ilości Bitcoin, w stosunku do ilości przekazanej w związku ze zwrotem dokonanej płatności.

KOSZYK0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0